Půjčovní řád

Pronajímatel:

VE&PA spol. s r.o.
V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1
IČO: 41694228, DIČ: CZ41694228
zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3880

a

Nájemce:

Společnost: ……………… IČ: ………………
Jméno: …………
Rodné číslo: ……..
Průkaz totožnosti: …….
Bydliště: ……………
Telefon: ……………..

uzavírají tuto:

NÁJEMNÍ SMLOUVU č. ….

1. Předmět smlouvy

Pronajímatel ponechává nájemci do dočasného používání zařízení:
Název-typ: ………….. ( Pořizovací hodnota zařízení cca: ……………… Kč )
Příslušenství: …………..

2. Doba pronájmu

Doba pronájmu na : ……. dnů
Dočasné užívání zařízení ( viz. bod 1 ) se sjednává na dobu od: ……………… do …………………
Nájemce se zavazuje vrátit zařízení v dohodnuté době a ve stavu v jakém je převzal. Zjistí-li nájemce dodatečně, že bude zařízení potřebovat delší dobu než bylo sjednáno, dohodne se před uplynutím této doby osobně s pronajímatelem o jeho prodloužení.
Neučiní-li tak, je si nájemce vědom toho, že pronajímatel je oprávněn účtovat nájemné ve výši dvojnásobku oproti nájemnému dohodnutému v bodě 4. smlouvy. Dále se vystavuje nebezpečí, že na nej pronajímatel podá bez předchozího upozornění trestní oznámení Policii ČR pro důvodné podezření z poškozování cizí věci, případně z podezření na odcizení ( zpronevěru ) zapůjčeného zařízení.
Jestliže si zařízení nájemce vypůjčil v pátek a vrací v pondělí do 9:00h. účtuje pronajímatel nájemné pouze za 2 dny a od soboty do pondělí 9:00h. 1,5 dne. Cenově zvýhodněný dlouhodobý pronájem a zvýhodněné 4 hodinové sazby se řídí aktuálním ceníkem, s kterým byl nájemce seznámen, což potvrdil podpisem této nájemní smlouvy.

3. Nájemné

Nájemné činí: ……………..Kč /24hodin s DPH 21% + příslušenství ( viz. bod 1)
a obě smluvní strany stvrzují, že se tak dohodly za podmínek dočasného užívání zařízení uvedených v bodech 1 a 2 této smlouvy. Nájemné se počítá za dobu počínající dnem a hodinou převzetí zařízení a končí dnem a hodinou jeho vrácení do provozovny pronajímatele. Nájemné je splatné při vrácení zařízení a to pouze v hotovosti.
4. Finanční záloha

Nedílnou součástí této nájemní smlouvy je i potvrzení o složení finanční zálohy, jejíž výše se řídí aktuálním ceníkem pokud pronajímatel neurčí jinak a je vratná po splnění bodů 2 a 4 smlouvy. Záloha složená v hotovosti na zařízení ( viz. bod 1 ): ………….. Kč
———————————————————————————–

5. Povinnosti nájemce – obsluha zařízení a kontrola

Nájemce potvrzuje svým podpisem, že převzal zařízení čisté, funkční a bez závad, a že byl seznámen s návodem na jeho obsluhu a údržbu. ( U zařízení s dvoutaktním motorem s prázdnou nádrží – bez paliva ).
Nájemce za zařízení osobně odpovídá po dobu od jeho převzetí od pronajímatele do jeho vrácení pronajímateli. Dále se zavazuje nepřenechat zařízení do užívání ani pronájmu třetí osobě, neručit jím nebo ho nedávat do zástavy či prodeje třetí osoby a souhlasí že se těmito pokyny bude řídit a dodržovat je.
V případě, že v průběhu doby pronájmu dojde k poruše zařízení a to i bez zavinění ze strany nájemce, musí nájemce o této skutečnosti neprodleně telefonicky informovat ( nechat vzkaz na záznamníku ) pronajímatele s uvědoměním stručného popisu závady a hodiny, kdy k poruše došlo. Tato skutečnost neopravňuje nájemce přenášet na pronajímatele svá rizika jako např. vícenáklady na dopravu zařízení, ušlý zisk, penalizační opatření, prostoje pracovníku.
Zjistí-li pronajímatel při vrácení zařízení závady způsobené nedbalostí nájemce, jeho neodborným zacházením se zařízením a nebo je-li zařízení znečištěné, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad a nahradit pronajímateli případně vzniklé škody.
V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení najatého zařízení nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takového zařízení nebo jeho části a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu, odcizení nebo jiné zmizení zařízení nebo jeho části zjistil.
V případě, že si nájemce pronajímá zařízení, které pro svoji náročnost vyžaduje zvláštní oprávnění obsluhy( řetězová pila, nastřelovací pistole, svářecí souprava atd. ) prohlašuje nájemce místopřísežně, že byl vyškolen dle platných bezpečnostních předpisů a ČN pro dané zařízení, a že je držitelem tohoto oprávnění.
Nájemce je povinen umožnit revizi pronajatých zařízení v termínu stanoveném pronajímatelem. V opačném případě odpovídá za škodu, která by nedodržením této povinnosti vznikla.

6. Vyzkoušení zařízení

Pronajímatel stvrzuje svým podpisem, že elektrické zařízení vyzkoušel a to vyhovuje dle ČNS 331610.

7. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé touto smlouvou se řídí ust. § 663 a násl. občanského zákoníku a prováděcími předpisy.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdržela po jednom z nich. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že souhlasí se všemi body této nájemní smlouvy a s registrací svých osobních údajů v databázi pronajímatele. Osobní údaje jsou chráněny podle ustanovení § 16 dst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V Praze dne: ………………

…………………………………..…
Pronajímatel

…………………………………..…
Nájemce